سخنرانی‌های مسیحا برزگر

فایل تصویری دانلودی

زندگی در اینجا و اکنون (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره زندگی در اینجا و اکنون

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سخنوری و فن بیان (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از کارگاه سخنوری و فن بیان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سکون سخن می‌گوید (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از سکون سخن می‌گوید  

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ذهن خود را خاموش کن (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن خود را خاموش کن  

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ذهن آگاهی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره ذهن آگاهی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

وحدت وجود و آگاهی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره وحدت وجود و آگاهی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

اینیاگرام (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از اینیاگرام  

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیداری به زبان ساده (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره بیداری به زبان ساده

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ذهن همیشه نو آموز (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن همیشه نو آموز  

۴۰۰,۰۰۰ تومان