سخنرانی‌های مسیحا برزگر

فایل تصویری دانلودی
50%
تخفیف

لذت بودن (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی لذت بودن

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۷۵,۰۰۰ تومان
دائوی رابطه ها
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

ذهن آگاهی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره ذهن آگاهی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

وحدت وجود و آگاهی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره وحدت وجود و آگاهی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

ذهن خود را خاموش کن (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن خود را خاموش کن  

۲۷۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریا-3
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریا-6
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

اینیاگرام (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از اینیاگرام  

۳۰۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریا-7
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مولانا
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

بیرون رفتن از قلمرو ایگو (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از بیرون رفتن از قلمرو ایگو

۲۰۰,۰۰۰ تومان
راز و رازدانی در عرفان
50%
تخفیف
سادگی
50%
تخفیف
۲۷۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریا-2
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

کارگاه نویسندگی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از کارگاه نویسندگی

۲۷۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

سخنوری و فن بیان (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از کارگاه سخنوری و فن بیان

۲۲۵,۰۰۰ تومان
زندگی مینیمالیستی
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
گم شدن در گم شدن
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سرالاسرار ۴
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۱۷۵,۰۰۰ تومان
دریا-8
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
رهایی از ماتریکس
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
وحدت وجود درمانی
50%
تخفیف
۲۷۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

فهم کتاب نیروی حال (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از فهم کتاب نیروی حال

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریا
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

سکون سخن می‌گوید (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از سکون سخن می‌گوید  

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

زندگی در اینجا و اکنون (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره زندگی در اینجا و اکنون

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۱۷۵,۰۰۰ تومان
دیدن
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
همه اوست
50%
تخفیف
۲۷۵,۰۰۰ تومان
راهی به رهایی
50%
تخفیف
۲۰۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

ذهن همیشه نو آموز (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن همیشه نو آموز  

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

خیالی نیست (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از خیالی نیست

۲۷۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۷۵,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

هیچ چیز را به خود نگیر (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از هیچ چیز را به خود نگیر  

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

بیداری به زبان ساده (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره بیداری به زبان ساده

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریا_4
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

سفر قهرمان _ سفر به سوی شادکامی (سخنرانی تصویری دانلودی)

https://dl.masiha.com/demo/video-speech/journey-happiness-demo.mp4  

۳۰۰,۰۰۰ تومان
مانع، همان راه است!
50%
تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

اکت – پذیرش و تعهد درمانی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره پذیرش و تعهد درمانی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

سفر قهرمان (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره سفر قهرمان

۲۵۰,۰۰۰ تومان