اینیاگرام (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از اینیاگرام  

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بیداری به زبان ساده (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره بیداری به زبان ساده

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ذهن آگاهی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره ذهن آگاهی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ذهن خود را خاموش کن (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن خود را خاموش کن  

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ذهن همیشه نو آموز (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن همیشه نو آموز  

۴۰۰,۰۰۰ تومان

زندگی در اینجا و اکنون (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره زندگی در اینجا و اکنون

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سخنوری و فن بیان (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از کارگاه سخنوری و فن بیان

۳۵۰,۰۰۰ تومان